[:kz]Қарта адамдарға арналған “Клуб Надежда”[:ru]Клуб для пожилых людей “Надежа”[:en]Club of the elderly”Nadezhda”[:]

[:kz]

Өмірде белсенді ұстанымға ие адамдар үшін өмірлік тәжірибесі мол, қарым-қатынасқа ашық, қызықты идеялармен бөлісуге, өзі үйренуге және қиын жағдайларды жеңудің басқа да тәсілдерін үйретуге дайын, “Надежда” клубы құрылды, клуб атауы, қатысушылардың өздері ұсынды.

     Клубтағы сабақтар өте әр түрлі, аптасына екі рет өтеді, аптасына бір рет клубтағы кездесулер “Лагуна” аквапаркінің базасында өткізіледі, судағы жаттығулардың арнайы кешені әзірленді, ересек жастағы адамдар үшін, бұл психофизикалық гимнастика, би-қозғалыс, ойын терапиясы, джакузи қатысушылары бетке өздігінен массаж жасау дағдыларына, бет және т. б. операциясыз тарту құпияларына үйренеді. Емхана жағдайында йога элементтерімен емдік дене шынықтырумен айналысу, тыныс алу гимнастикасы, фитбол (фитнес шарлар). Дұрыс тамақтану, аурулардың алдын алу, біздің емханамыздың және басқа да медициналық мекемелердің мамандарын тарта отырып, егде жастағы психологиялық өзгерістердің ерекшеліктері мәселелері бойынша мезгіл-мезгіл дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады.

Егер біз сізді қызықтыра алсаңыз, келіңіз!!!

«Дені сау денеде сау ақыл!» деген тұжырым қате екенін ұмытпаңыз.

Тек салауатты жанмен ғана өмірдің барлық салаларында сау дене мен үйлесім болуы мүмкін.

[:ru]

     Для тех, кто занимает активную позицию в жизни, имеет большой жизненный опыт, открыт к общению, готов поделиться интересными идеями, научиться сам и научить других способам преодоления трудных ситуаций, создан КЛУБ «Надежда», название клуба, предложили сами участники.      

    Занятия в клубе очень разнообразны, проходят дважды в неделю, раз в неделю встречи в клубе проводятся на базе  аквапарка «Лагуна», разработаны специальные комплексы упражнений в воде, для людей зрелого возраста, это психофизическая гимнастика, танцевальнодвигательная, игровая терапияв джакузи участники обучаются навыкам самомассажа лица, секретам безоперационной подтяжки лица и т.д. В условиях поликлиники занятия лечебной физкультурой с элементами йоги, дыхательная гимнастика, фитбол (фитнес шары). Периодически организовываются круглые столы по вопросам правильного питания, профилактики заболеваний, особенностям психологических изменений в пожилом возрасте с привлечением специалистов нашей поликлиники и других медицинских учреждений.          

 Если мы сумели заинтересовать Вас, приходите!!!          

 Не забывайте, что ошибочным является утверждение:

«В здоровом теле, здоровый дух!».          

 Только при здоровой Душе, может быть здоровое тело и гармония во всех сферах жизни. График работы КлубНадежда

Каждый понедельник, вторник, среда  15.30 – 16.30, кабинет 610

Четвергзанятие в бассейне в ОЦЛагунав 10.00

[:en]

 For those who take an active position in life, have a lot of life experience, are open to communication, are ready to share interesting ideas, learn themselves and teach others how to overcome difficult situations, the Nadezhda CLUB was created, the name of the club, the participants themselves suggested.

     Classes in the club are very diverse, they are held twice a week, once a week meetings in the club are held on the basis of the Laguna water park, special complexes of exercises in the water have been developed for people of mature age, these are psychophysical gymnastics, dance-movement, play therapy, in a jacuzzi participants are taught the skills of self-massage of the face, the secrets of a non-surgical facelift, etc. In a polyclinic, physical therapy with elements of yoga, breathing exercises, fitball (fitness balls). Round tables are periodically organized on the issues of proper nutrition, prevention of diseases, peculiarities of psychological changes in old age, with the involvement of specialists from our clinic and other medical institutions.

If we managed to interest you, come !!!

Do not forget that the statement: “In a healthy body, a healthy mind!” Is a mistake.

Only with a healthy Soul can there be a healthy body and harmony in all spheres of life.

Working hours Club “Hope”

Every Monday, Tuesday, Wednesday 15.30 – 16.30, room 610

Thursday – lesson in the pool at the “Laguna” health center at 10.00

[:]

Всего комментариев: 0